پاورپوینت سيستمهاي اطلاعات مديريت 93 اسلاید pptx

11,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پاورپوینت سيستمهاي اطلاعات مديريت 93 اسلاید pptx

شرح فایل

این پاورپوینت با موضوع سیستم اطلاعاتی مدیریت با 93 اسلاید با عناوین

مقدمه

تعریف سیستم

ویژگیهای سیستم

اهداف سیستم

اجزاء سیستم

ویژگی سیستم های پیچیده

طبقه بندی سیستم ها
(MIS) سيستمهای اطلاعات مديريت
نيازهاي اطلاعاتي سازمان و مديران
راهبردهاي اطلاع از نيازهاي اطلاعاتي
منابع
مقدمه
سازماندهي عواملي كه بر يكديگر تاثير داشته و جهت تحصيل اهداف مشتركي بر روي داده ها عمليات پردازش را در يك زمان و يا زمانهاي مختلف را انجام ميدهند تا ستاده مورد نظر را بدست آورند
سیستم چیست؟
برای شناخت سیستم ابتدا باید آن را تعریف کنیم. پس از تعیین حد و رسم سیستم می توان آن را طبقه بندی کرد و از زاویه های مختلف آن را شناخت.
تعریف سیستم باید فراگیر و مشخص باشد. یعنی همه تفکرهای سیستمی در علوم مختلف بتوانند با رعایت مرزهای خود از آن استفاده کنند.
سیستم یک مفهوم کلی است که باید آن را درک کرد و فهمید.
کلمه سیستم ریشه در زبان یونانی دارد و به معنای علت قرارگرفتن اجزاء در کنار یکدیگر است
تعریف سیستم؟

برتالنفی :

سیستم موجودیتی است که حیات آن از طریق روابط متقابل میان اجزاء امکان پذیر است.

کنت وانت:

سیستم مجموعه ای از فرآیندهای گوناگون است که در این مجموعه روابط علت و معلولی وجود دارد.

تعریف سیستم از نظر راسل ایکاف

سیستم یک کل است متشکل از دو جزء یا بیشتر با پنج شرط :

کل مورد نظر یک و یا بیش از یک ویژگی و یا کارکرد معین را دارا باشد.

هر جزء بتواند رفتار یا ویژگی های کل را تحت تاثیر قرار دهد یعنی وجود همه اجزا ضرروی است.

اجزاء می توانند با هم زیر مجموعه هایی را تشکیل دهند و حداقل یک زیرمجموعه اضروری از اجزاء وجود دارد که برای تحقق اهداف کلی کفایت می کند و و هیچ یک از اجزا به تنهایی قادر به تحقق کارکرد کل نیست .
تعریف سیستم از نظر پیترسنگه
سیستم هرچیزی است که کلیت و شکل خود را در تعامل روبه گسترش اجزای خود به دست می آورد.
یک سیستم بر اساس این واقعیت تعریف می شود که عناصر آن هدف مشترکی دارند و به روش مشترکی عمل می کنند چرا که جهت نیل به هدف مورد نظر درارتباط با یکدیگر قرار گرفته اند.
◦آیا هدف یا اهداف هر جزء یا اجزای یک سیستم مشترک است؟
◦ماهیت رابطه بین عناصر یک سیستم چیست؟

ویژگیهای سیستم

هدف
اجزاء
روابط
محیط
منابع
حالت
سلسه مراتب
پیچیدگی
اهداف سیستم
هیچ سیستمی بدون هدف نیست.
سیستم بدون هدف یک توده از عناصر است.
سیستم می تواند چند هدف داشته باشد.
هدف می تواند دارای سلسله مراتب باشند.
هر زیرسیستم می تواند جزئی از هدف را دنبال کند.
اهداف آشکار و پنهان و خواسته یا ناخواسته سیستم.

اجزاء سیستم
در یک سیستم جزء بدون کل سیستم دیگری است و معنی ندارد.
در یک سیستم کل بدون جزء نیز سیستم دیگری است و معنی ندارد.
تنوع اجزاء
در سیستم سلسله مراتبی از اجزاء وجود دارد.
کل بیش از اجزا؟
روابط سیستم
روابط بین اجزا
نوع روابط
فرق توده یا مجموعه با سیستم
رابطه اجزا با هم
رابطه جزء با کل
رابطه کل با محیط
رابطه جزء با محیط
جهت رابطه
چرخه روابط

محیط سیستم
هرآنچه بر سیستم احاطه داشته باشد و خارج از آن باشد.
محیط و سیستم رابطه و تعامل دارند.
اثرات محیط غیرقابل کنترل است.
تعریف و تعیین محیط یک سیستم دشوار است.
محیط نیز خود یک سیستم است
طبقه بندی سیستم ها
با توجه به تنوع دیدگاهها طبقه بندی های مختلفی از سیستم ارائه شده است.
◦سیستم های باز و بسته : با توجه به محیط
◦سیستم های زنده و غیر زنده : با توجه به حالت سیستم
◦سیستم های ساده و پیچیده: با توجه به مسئله پیچیدگی
◦سیستم های انطباق پذیر و انطباق ناپذیر: با توجه به توانایی تغییر حالت
◦سیستم های گسسته و پیوسته: با توجه به کیفیت تغییرحالات
◦سیستم های قطعی و احتمالی: با توجه به میزان پیش بینی رفتار
◦سیستم های مانا و پویا: با توجه به تغییرحالت در طول زمان
(MIS) سيستمهای اطلاعات مديريت

اشاره به زير سيستمهاي سازماني با محوريت تبادل اطلاعات بين زير سيستمها
تفكر سيستمي ضرورت اساسي مديران
تعريف اطلاعات
سير تكوين داده و اطلاعات در سازمان
نقش اطلاعات در سازمان در دنياي پيچيده فعلي
ويژگيها و مشخصات اطلاعات در سازمانهاي فعلي

داده ، اطلاعات

داده ، اطلاعات
الف- داده :
حقايقي كه پديده را تشريح ميكند.ويژگيهاي يك پديده را انتقال ميدهد
داده ممكن است به خودي خود داراي مفهوم نسبي باشد ولي داراي كاربرد خاصي نيست
ب- اطلاعات :
داده هايي است كه در بستر خاص داراي مفهوم و معنا باشدو مفهومي را انتقال دهد كه داراي ارزش خاصي باشد.
وقتي به توسط پردازشهائي بتوان ( جمع ،تقسيم ،ميانگين و... )‌معنا و مفهوم خاصي را به داده بخشيد برچسب اطلاعات به خود ميگيرد.

ابعاد اطلاعات

از منظر توليد كننده يا كاربر:

زمان (‌در زمان مورد نياز، تشريح زمان خاص)

مكان ( امكان دسترسي)

شكل ( شكل مورد نياز كاربر،فاقد خطا )

ابعاد ساختاري اطلاعات

گردش اطلاعات ( بالا، پائين ، افقي و خارج سازمان )

ابعاد كيفي

ايجاد ارزش براي كاربر(‌ درجه جزئي بودن ، صحت ودقت ، گرايش عيني ، قابل اثبات ، كمي ، اطمينان ،وضوح و....

سطوح مختلف تصميم گيري و موقعيت تصميم گير و نيازهاي اطلاعاتي

الف عملياتي / اجرائي

مربوط به امور روزمره سازمان هستند

مربوط به فعاليتهاي اصلي سازمان است

روش تصميم گيري كاملا قابل برنامه ريزي هستند

معيارانتخاب درتصميم گيري ساده ميباشد

عدم اطمينان و ريسك براي تصميمات كم ميباشد

نيازهاي اطلاعاتي براي تصميم گيري كاملا قابل پيش بيني است

نمونه تصميات اجرائي :كنترل توليد،خريد، فروش و...

تصميمات تاكتيكي

بين تصميمات استراتژيك و اجرائي قرار دارند

وجود ميزاني از عدم اطمينان و ريسك در ارزيابي تصميمات و راه حلهاي موجود

نيازهاي اطلاعاتي بعضا قابل پيش بيني هستند.

نمونه تصميمات تاكتيكي:سياست خريد،سطح تجديد سفارش، قيمت گذاري

تعريف مفهوم نياز اطلاعاتي

ويلسون» براي تعريف مفهوم نياز اطلاعاتي معتقد است:
1. اطلاعات به عنوان يك موجوديت فيزيكي يا پديده
2 . اطلاعات به عنوان مجراي ارتباطي كه از طريق آن، داده‌ها منتقل مي‌شود ( مثل برخورد شفاهي)؛
3. اطلاعات به عنوان داده موضوعي موجود در يك سند كه يا از طريق شفاهي و به عنوان داده‌اي با هدف منتقل شده، يا به ‌عنوان توصيه يا عقيده‌ ، ارزش قضاوت دارد.

هر شهروندي در زندگي روزمره، هر لحظه نيازمند دانستن درباره نحوه دست‌يابي، كيفيت، و قيمت بسياري چيزها مثل خدمات بهداشتي، تأمين اجتماعي، تسهيلات آموزشي و امكانات تربيتي است.
افراد حتي در انجام كارهاي خانه هم نيازمند اطلاعات عملي مثل آشپزي، باغباني، و… هستند.
در انجام فعاليت‌ها و كارهاي اداري نيز، نيازمند اطلاعات فني و گاه حرفه‌اي در مورد محيط كار، فرآيند انجام كار، مديريت و موارد مشابه هستند.
به طور كلي هر فعاليت انساني داراي يك ورودي اطلاعاتي است و در اين راستا تمام فعاليت‌ها در سازمان‌هاي خدماتي و توليدي داراي نياز اطلاعاتي هستند

و.....

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 11,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 743 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر