اسناد هویتی

2,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
اسناد هویتی
 • کد فایل: 24162
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 212 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 958 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: zip
 • تعداد صفحات: 317 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

فهرست مطالب :
فصل اول : كليات و ادبيات موضوع
بخش اول : كليات
اول : مقدمه
دوم : بيان مسئله
سوم : سوالات تحقيق
چهارم : اهميت موضوع
پنجم : انگيزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضيات تحقيق
هشتم : نوع و روش تحقيق
نهم : موانع و محدوديت هاي تحقيق
دهم : پيشينه تحقيق
يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبيات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران
الف ) در حقوق ايران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ايران بعد از اسلام
چهارم : تعريف سند
الف ) تعريف لغوي سند
ب ) تعريف اصطلاحي سند
پنجم : انواع سند
ششم : هويت و تعريف آن
الف ) تعريف لغوي هويت
ب ) تعريف اصطلاحي هويت
ج ) تعريف حقوقي هويت
د ) هويت در تحقيق حاضر
هفتم : تاريخچه اسناد هويتي
الف ) در ايران قبل از اسلام
ب ) در ايران بعد از اسلام
هشتم : تعريف اسناد هويتي
نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
دهم : انواع اسناد هويتي
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهينامه رانندگي
د ) كارت پايان خدمت
ه ) ملاك شناسايي صنفي
يازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
دوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
سيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمند
چهاردهم : تكنولوژي هولوگرام
پانزدهم : تكنولوژي باركد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاريخچه جعل
الف ) در حقوق ايران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
د ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
سوم : تعريف و مفهوم جعل
الف ) معني لغوي جعل
ب ) معني اصطلاحي جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
الف ) ركن قانوني
ب ) ركن مادي
ج ) ركن معنوي
د ) ركن ضرري
1 ) ضررهاي مادي و معنوي
2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتي
ششم : روش هاي جعل در اسناد هويتي
الف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
ب ) تغيير و جابجائي عكس
ج ) ارائه مدارك هويت غير
د ) دخل و تصرف در امهار روي سند
ه ) ساخت و تكثير سند
هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه كيفري با جرم
ب ) مبارزه غير كيفري با جرم
نهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
دهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
يازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
بخش اول : جرائم عليه اموال
اول : مقدمه
دوم : كلاه برداري
1 ) تاريخچه كلاه برداري
2 ) تعريف كلاه برداري
3 ) اركان تشكيل دهنده كلاه برداري
4 ) شيوه هاي كلاه برداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
الف ) كلاه برداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
ب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاه برداري
ج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولت
د ) كلاه برداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
ه ) كلاه برداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
و ) كلاه برداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
ز ) كلاه برداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
سوم : خيانت در امانت
1 ) تاريخچه خيانت در امانت
2 ) تعريف خيانت در امانت
3 ) اركان جرم خيانت در امانت
4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
الف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
ج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
چهارم : سرقت
1 ) تاريخچه سرقت
2 ) تعريف سرقت
3 ) اركان جرم سرقت
4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعلي
ب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
ج ) فروش اموال مسروقه با ملاك هويتي جعلي
پنجم : صدور چك پرداخت نشدني
1 ) تاريخچه چك
2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني
3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
بخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
اول : جرائم امنيتي
الف ) اقدام عليه امنيت كشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
ج ) خروج از كشور به صورت غير قانوني
د ) اقامت غير مجاز در كشور
دوم : جرائم غير امنيتي
الف ) فريب در ازدواج
ب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينه
جرائم ) فرار از خدمت سربازي
د ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
ه ) تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
بخش اول : روش هاي شناسايي تحقيق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقيق
سوم : جامعه آماري
چهارم : تعريف عملياتي متغيرها
پنجم : روش و ابزار جمع آوري اطلاعات ها
الف ) مصاحبه با صاحب نظران
ب ) طراحي و توزيع پرسش نامه
ششم : روايي
هفتم : پايايي
هشتم : روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها
الف ) آزمون دو جمله اي
ب ) آزمون تحليل واريانس فريدمن
بخش دوم : تجزيه و تحليل داده ها
اول : مقدمه
دوم : بررسي جامعه آماري
سوم : بررسي نتايج آزمون دو جمله اي
چهارم : بررسي ميزان اهميت جعل هر كدام از اسناد هويتي در وقوع جرائم عليه اموال
پنجم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي جعل اسناد هويتي در وقع جرائم عليه اموال
ششم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي موثر در استحكام اسناد هويتي
هفتم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از جرائم عليه اموال
هشتم : بررسي ميزان اهميت عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعول
نهم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هويتي مجعول
دهم : بررسي نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن در مورد فرضيه هاي تحقيق
يازدهم : بررسي نوع سند هويتي و ارتكاب جرائم عليه اموال
الف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمن
ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
دوازدهم : بررسي شيوه هاي جعل اسناد هويتي براي ارتكاب جرائم عليه اموال
الف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمن
ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
سيزدهم : بررسي نوع جرم ناشي از بكارگيزي اسناد هويتي جعلي
الف ) تحليل آزمون فريدمن
ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
چهاردم : بررسي اقدامات موثر بكارگيري اسناد هويتي مجعول
الف ) تحليل تحليل آزمون فريدمن
ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
پانزدهم : بررسي يافته هاي جانبي تحقيق
شانزدهم : بررسي روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتي
هفدهم : بررسي عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي جعلي
نتيجه گيري و پيشنهاد ها
اول : مقدمه
دوم : نتيجه ارزيابي فرضيات تحقيق
1 ) فرضيه اول
2 ) فرضيه دوم
3 ) فرضيه سوم
4 ) فرضيه چهارم
سوم : نتايج يافته هاي جانبي تحقيق
چهارم : روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتي
پنجم : عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعول
ب : پيشنهادها
اول : مقدمه
دوم : راهبردهاي مقابله با جعل اسناد هويتي
1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مقابله با جعل سند
2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مقابله با جعل سند
سوم : راهبردهاي مقابله با سوء استفاده از اسناد هويتي مجعول
1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
چهارم : پيشنهاد براي تحقيقات آينده

محتوای فایل دانلودی

فایل دانلودی دارای محتوای word است

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 212 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر
جستجوی مرتبط: اسناد هویتی