طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي
 • کد فایل: 24051
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 735 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 442 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 216 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقدمه

جامعه بشري با گذر از قرن بيستم و ورود به هزاره سوم ميلادي، بخش مهمي‌از تاريخ دگرگوني‌هاي خود را پشت سر گذاشت كه اين دگرگوني‌ها پيش درآمد تغييرات بسيار شگرف و گسترده‌اي در حوزه‌هاي مختلف حيات بشري در قرن جديد خواهد بود.

از جمله ويژگيهاي نيمه دوم قرن بيستم پديده بين‌المللي شدن امور و همچنين توسعه همكاريهاي بين‌المللي بين دولت ها و ملت‌ها بوده است كه در نتيجه تعداد سازمان‌هاي غيردولتي در سطوح ملي، محلي و بين‌المللي به شدت روبه افزايش گذاشت و در عرصه‌هاي مختلف اداره امور جوامع، نقش‌هاي درخور توجهي را برعهده گرفتند كه در اين راستا تكوين و تعامل نظريه‌هاي علمي‌و تجارب عملي بشر در حوزه‌هاي دمكراسي و بوروكراسي نيز شرايط مذكور را تسهيل و پشتيباني نمود.

در اين جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طريق اثبات تعيين كننده سازمانها تشكلهاي غيردولتي بر تحول سازمان‌هاي دولتي الگويي جامع براي طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي با تأكيد بر ايجاد و تقويت سازمانها و تشكلهاي غيردولتي ارائه نمايد 

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول: كليات

تعريف مساله3

اهميت و ضرورت تحقيق5

اهداف تحقيق10

فرضيات تحقيق10

روش تحقيق و گردآوري اطلاعات11

جامعه و نمونه آماري12

قلمرو تحقيق14

تعاريف عملياتي15

محدوديت هاي تحقيق17

نوآوري تحقيق18

فصل بندي تحقيق19


فصل دوم: ادبيات علمي تحقيق

بخش اول: كليات سازمانهاي غير دولتي NGOS

واژه سازمانهاي غيردولتي NGOS22

تعاريف سازمانهاي غيردولتي NGOS26

محورهاي فعاليت سازمانهاي غيردولتي NGOS29

ارتباط سازمانهاي غيردولتي با سازمان ملل متحد33

نقش هاي سازمانهاي غيردولتي NGOS35

فرايند رشد و گسترش سازمانهاي غيردولتي NGOS39

بخش دوم: دمكراسي

مقدمه44

سير تاريخي نظريه دمكراسي45

مباني و اصول اساسي دمكراسي49

انواع دمكراسي و حكومتهاي دمكراتيك60

بخش سوم: بوروكراسي و دمكراسي

بوروكراسي67

دمكراسي و بوروكراسي70

بخش‌چهارم: مفهوم جامعه‌مدني و جايگاه دولت و شهروندان در يك نظام دمكراتيك

جامعه مدني و جايگاه دولت و شهروندان76

بخش پنجم: نظريه ها و مفاهيم مشاركت

انواع مشاركت90

اشكال مشاركت91

شيوه هاي مشاركت92

نقش سازمانهاي غيردولتي در تسهيل فرايند مشاركت و مشاركت پذيري95

شرايط و لوازم مورد نياز براي شكل گيري مشاركت اجتماعي99

بخش ششم: تحولات حاصله در نظريه دولت

تحولات حاصله در نظريه دولت104

بخش هفتم: حاكميت خوب، (مباني نظري و ويژگيهاي آن)

حاكميت خوب115

      تعريف و ويژگيهاي حاكميت خوب122

      مفهوم حاكميت خوب123

      شاخص هاي حاكميت خوب127

         مشاركت131

         حاكميت قانون131

         شفافيت133

         حساسيت133

         اجماع گرايي133

         كارايي و اثربخشي134

         فراگير بودن134

         پاسخگويي135

بخش هشتم: تحول سازماني

تعريف تحول سازماني141

دشواري ارائه مفاهيم تحول سازماني146

پيش فرضها و اهداف تحول147

مدلهاي تحول سازماني150

بخش نهم: اصلاحات اداري

مقدمه163

اصلاح اداري چيست؟166

آيا اصلاح اداري دشوار است؟167

محيط بخش دولتي و اصلاح اداري169

عناصر محيطي سازمانهاي اداري171

        عوامل اقتصادي172

        عوامل فرهنگي173

عوامل جمعيتي174

عوامل سياستي175

محورهاي اصلاحات اداري176

        اندازه دولت و سازمانهاي دولتي176

        اندازه دولت در ايران191

فساد اداري195

        تعاريف و ماهيت فساد اداري196

        اثرات فساد اداري197

        عوامل و دلايل فساد اداري200

        كنترل فساد اداري204

پاسخگوئي210

        پيدايش توجه نسبت به استانداردهاي پاسخگوئي213

        افزايش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئي216

فصل سوم: معرفي قلمرو و تحقيق

بخش اول: وضعيت كلي بخش كشاورزي

ارزش افزوده

زيربخش هاي كشاورزي

        زير بخش زراعت و باغباني

نظامهاي بهره برداري دهقاني

        نظام بهره برداري تعاوني

        تعاوني هاي سنتي (بنه)

        شركتهاي تعاوني توليد

        تعاوني هاي مشاع

نظام بهره برداري تجاري

        واحدهاي شخصي- شركتي غير رسمي

شركتهاي سهامي زراعي

واحدهاي كشت و صنعت

زير بخش دام و طيور و آبزيان

        نظامهاي بهره برداري دام

             نظام دامداري عشايري

             نظامهاي دامداري روستايي

             نظام دامداري صنعتي

زير بخش منابع طبيعي

        منابع خاك و اراضي كشور

        كاربري اراضي

        جنگل ها و مراتع.

شيوه هاي بهره برداري از مراتع

        بهره برداري از مراتع

             بهره برداران عشايري

             بهره برداري روستايي

             بهره برداران نيمه كوچنده و رمه گردان

        بهره برداران از جنگلها

        آبخيزداري

زير بخش صنايع تبديلي، تكميلي و روستايي

زير بخش توسعه روستايي و عشايري

        تشكيلات دولتي مرتبط

بخش دوم: تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي ايران

مقدمه

شركتهاي تعاوني

        شركت تعاوني كشاورزي و روستايي

        شركت تعاوني صيادان

        شركت تعاوني صاحبان حرفه ها و صنايع دستي

        شركت تعاوني صنايع كوچك

تشكل هاي غيرانتفاعي

        انجمن ها

        سنديكاها و اتحاديه ها

        سازمانهاي غيردولتي

مباني قانوني تشكلهاي غيردولتي بخش كشاورزي

انواع تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي

        تعاونيهاي تحت نظارت سازمان مركزي تعاون روستائي

        تعاونيهاي زنان روستائي

        تعاونيهاي روستائي

        شركتهاي تعاوني كشاورزي

        تعاونيهاي منابع طبيعي

        تعاونيهاي تحت پوشش وزارت تعاون

        تشكل هاي غيردولتي عضو اتاق ايران

سطوح تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي

فصل چهارم: متدلوژي تحقيق

مقدمه

فرايند تحقيق

مدل مفهومي تحقيق

ابعاد، مولفه ها و شاخص ها

جامعه و نمونه آماري

روش شناسي تحقيق

روش جمع آوري اطلاعات

روائي و پايايي ابزار تحقيق

روشهاي تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق و پيشنهادات

مقدمه

تحليل آمار توصيفي- استنباطي سوالات

        تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به تحول اداري

        تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به افكار عمومي و نيازهاي

        شهروندي

        تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به سازمانها و تشكل‌هاي

        غيردولتي

        تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به سيستم هاي اقتصادي،

        اجتماعي و سياسي

بررسي و تحليل مولفه هاي اصلي و اولويت هاي تاثيرگذاري آنان بر تحول

اداري 

تحليل و بررسي فرضيات تحقيق

        تحليل و بررسي فرضيه اول تحقيق

        تحليل و بررسي فرضيه دوم تحقيق

        تحليل و بررسي فرضيه سوم تحقيق

        تحليل و بررسي فرضيه چهارم تحقيق

        تحليل و بررسي فرضيه پنجم تحقيق

بررسي ارتباطات مولفه هاي اصلي با مولفه هاي مربوط به تحول اداري

بررسي وتحليل مدل تحقيق

مدل تحقيق

الگوي فرايند تدريجي تحول‌اداري با رويكردتوسعه وتقويت سازمانهاي‌غيردولتي

نتيجه گيري

پيشنهادات

ضمائم

الف- منابع و مأخذ

ب- خروجي آزمون هاي آماري

ج- پرسشنامه


محتوای فایل دانلودی

فایل ورد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 735 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر