تست ناميدن اسامي و افعال

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تست ناميدن اسامي و افعال
 • کد فایل: 23957
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 70 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 397 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 80 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

1-2 مقدمه

در سخن گفتن، بازيابي واژگاني بعنوان يك فرآيند رقابتي عمل مي‌كند و اين امر با تعيين ميزان تأثيري كه بافت معنايي در ناميدن تصوير و واژه بر جاي مي‌گذارد، محقق مي‌شود.

در تست‌ها و آزمونهاي انجام شده در اين زمينه، مشخص شده، زمانيكه طبقات معنايي آيتم‌ها مشابه هستند، مدت زمان ناميدن تصوير به مراتب طولاني‌تر از زماني است كه مضمون آيتم‌ها از طبقات مختلف هستند

در حاليكه اگر اين آيتم‌ها در بافت معنايي ناميده شوند، نتايج معكوسي حاصل مي‌گردد. يعني در بافتي كه آيتم‌ها از طبقات مشابه هستند، نامگذاري اين آيتم‌ها در مدت زمان كوتاهتري صورت مي‌گيرد.

بطور كلي اين يافته‌ها، مهر تأييدي بر اين ادعا هستند كه در فرآيند سخن گفتن، تأثير مداخله‌اي بافت معنايي، رقابتي را در فرآيند بازيابي وروديهاي واژگاني نشان مي‌دهد. روانشناسان در پرداختن به سازمانبندي حافظة واژگاني، اغلب به سازمانبندي اسامي موجود در ذهنشان تمايل بيشتري نشان مي‌دهند

اساساً حوزة اسم- شيء به مطالعات حافظة واژگاني مرتبط است و صرفاً بخش دانش واژگاني را بازنمايي‌‌ مي‌كند. بعبارت ديگر، با هدف بررسي سازمانبندي معنايي، به توسعه تئوري‌ها و ابزارهايي مي‌پردازد كه بايد به مواردي فراتر از كلمات تعميم داده شوند.

شباهت معنايي موجود در ميان كلمات، بر بسياري از تكاليف درگير كنندة توليد گفتار تأثير مي‌گذارد. به عنوان مثال هنگاميكه كلمه‌اي مخدوش كننده و به لحاظ معنايي مرتبط وجود دارد، گويندگان در ناميدن تصوير نسبت به زمانيكه كلمة موجود فاقد ارتباط است و (كلمة نامرتبط) كندتر عمل مي‌كنند (به عبارت ديگر مدت زمان ناميدن طولاني‌تر مي‌شود).

زمانيكه گويندگان تصاوير را در يك بافت معنايي مشابه مي‌نامند، تأثيرات مداخله‌اي اين تشابهات نسبت به زمانيكه عمل ناميدن در بافت‌ معنايي متفاوت و مجزائي صورت مي‌گيرد، افزايش مي‌يابد[

  بطور كلي در اين زمينه اتفاق نظر وجود دارد كه اين تأثيرات،‌ به ويژگيهاي فرآيند بازيابي واژگاني اشاره دارند و البته اين بازيابي واژگاني به لحاظ اداركي هدايت شده مي‌باشد. در طول فرآيند بازيابي، بازنمائي واژگاني معنايي كلمة هدف به همراه ديگر بازنمايي‌‌هاي مرتبط معنايي فعال مي‌گردد. تداخل تصوير- كلمه و تأثيرات بافت معنايي به تقابل ميان اين بازنمائيهاي متفاوت اشاره دارد

در حيطة‌ بازيابي واژگاني، دو تئوري در رابطه با كاركردهاي نيمكره‌هاي مغزي مطرح مي‌گردد. مطابق با تئوري اول يا تئوري فعال سازي، مسئله اينگونه مطرح مي‌گردد كه در حين بازيابي واژگاني، ديگر معاني فرعي يك كلمه نيز بازنمايي مي‌گردد ولي براساس تئوري دوم يا تئوري مهار، اين معاني به مرحلة بازنمايي و كدگذاري واجي نرسيده و از توليد معاني فرعي جلوگيري بعمل مي‌آيد و فرد فقط معني اصلي كلمة‌ هدف را بيان مي‌دارد.

در اينجا اين سئوال مطرح مي‌گردد كه چطور پيچيده‌ترين زمينه‌ها، ناميدن اسامي و افعال مي‌باشند؟ جواب اين سئوال را بطور خلاصه مي‌توان اينگونه عنوان كرد كه بدليل دشوار بودن شناسايي حوزه‌هاي مفهومي اوليه در اين زمينه‌ها، ناميدن آنها نيز مشكل مي‌باشد.

شماري از تئوريهاي متفاوت بازنمايي معنايي، تأثيرات مجزا و متفاوت معنايي را پيش‌بيني مي‌كنند. بويژه آنهايي كه بازنمائيهاي معنايي پراكنده و همپوشاني اصلي ميان آنها را عنوان مي‌كنند. بعلاوه بازنمائيهاي معنايي اشياء و افعال متفاوت است.

در حوزة اسامي، اعضاء مقوله، تأثيرات قوي و مهمي دارند. بويژه در بيماراني كه بطور انتخابي در مقوله‌اي از شناخت آسيب مي‌بينند و يا آن را مورد غفلت قرار مي‌دهند از قبيل حيوانات، قسمتهاي بدن، ميوه‌ها و سبزيجات     در اين ديدگاه اين احتمال وجود دارد كه تأثيرات متفاوت معنايي در ميان مقوله‌هايي كه بطور تدريجي برانگيخته شده‌اند، مشاهده نگردد، در اينصورت بايد بعنوان گروههاي قابل جداسازي عمل شوند زيرا از ديگر زمينه‌هاي دانش و آگاهي مستقل مي‌باشند. در مقابل احتمال بروز تأثيرات درجه‌بندي شده در ميان مقوله‌هايي وجود دارد كه بطور تدريجي تحريك و برانگيخته نشده‌اند. اين با طرحهاي مطابق با همپوشاني اصلي (بي‌توجه به اعضاء مقوله) متفاوت است، طرحهايي كه شباهت معنايي ميان مقوله‌ها را معين مي‌كنند

در حوزة‌ عمل يا فعل، مرز بين مقوله‌ها بخوبي تعريف و معين نشده است. براي توضيح چنين تفاوتهايي ميان اسامي و افعال در سال 1979 پيشنهاد شد كه در حوزة اسامي تعيين اعضاي مقوله و سازمانبندي سلسله مراتبي مناسب، از مهمترين اصول سازمانبندي مي‌باشند. در حاليكه حوزة عمل به شيوة‌ شبه ماتريكسي سازمانبندي شده است. افعال در اين روش با نمونه‌هايي در زمينه‌هاي متفاوت شامل ويژگيهاي عمومي (مثل قصد و تعمد)، زمينه‌هاي معنايي متضاد و بدون سازمانبندي سلسله مراتبي واضح، قرار مي‌گيرند

در اينجا اين نكته حائز اهميت است كه تفاوت معنايي با شباهت بينايي مرتبط است (بويژه در تكاليفي كه در آنها از تصاوير كمك گرفته مي‌شود)

طبق گزارشي در سال 2001 مشخص شد كه تفاوتهاي معنايي، بطور چشمگيري احتمال اشتباهات معنايي را پيش‌بيني مي‌كنند. مثل گفتن دست به جاي پادر زمانيكه شباهت بينايي ميان تصاوير، براي پاسخگويي به مدل قبلي در نظر گرفته شده باشد. اين شباهت‌ها بطور قابل توجهي شباهت معنايي را نشان دادند. اين مسئله، شباهت بينايي كه براي افعال در نظر گرفته شده است را شامل نمي‌شود. بطور كلي از تفاوتهاي معنايي ميان افعال و اشياء چنين استنباط مي‌شود كه هر دو زمينه، اصول سازمانبندي پايه و مشابهي را تعقيب مي‌كنند ولي اساساً اين موضوع به سازمانبندي مشابه در زمينه‌هاي افعال و اشياء نياز ندارد.

طبق نظريه‌اي در سال 2001، فضاي معنايي كه از ويژگيهاي توليد شده توسط گوينده نتيجه مي‌شود، براي افعال و اشياء متفاوت است. بويژه در حوزة اسامي، مقوله‌ها و مرزهاي مقوله‌اي به خوبي معرفي شده‌اند. در مقابل براي افعال، موارد مقوله‌اي بخوبي جمع‌بندي نشده، به عبارت ديگر دچار از هم گسيختگي است و مرز مقوله‌ها و گروههاي متفاوت نيز خوب تعريف نشده‌ است

با اين حال اين تفاوتها در نتيجة استفاده از ابزارهاي متفاوت پديدار نمي‌گردد و ماحصل وجود تفاوتهايي در اصول ويژگيهاي توليد شده توسط گوينده مي‌باشد. با وجود اين تفاوتها، بطور عملي نشان داده شده كه مقياسهاي مشتق شده از شباهت معنايي (توليد شده با استفاده از ابزارهاي مشابه و يكسان در هر دو زمينه) اهميت تأثيرات تداخل در يك تكليف ناميدن را با موفقيت پيش‌بيني مي‌كند

فصل اول (معيار سازي تست ناميدن اسامي و افعال)

1-1 بيان مسئله 1

2-1 كاربردهاي عمومي1

3-1 تعريف مفاهيم3

 فصل دوم (مباحث نظري)

1-2 مقدمه6

2-2 مدل پردازش واژگاني11

3-2 مكانيسم‌هاي پردازش واژگان 13

    - سطح بازشناسي13

    - پردازش معنايي14

    - برونداد واژگان14

4-2 آسيب‌ها15

    - سطح بازشناسي15

    - درونداد واژگاني18

    - پردازش معنايي19

    - برونداد واژگاني22

5-2 كاربردهاي كلينيكي مدل‌واژگاني24

    - جدول ارزيابي تكاليف واژگاني26

 فصل سوم (معرفي تست)

1-3 مقدمه27

2-3 موارد كاربردي مجموعه29

3-3 ساختار تست31

    - انتخاب گزينه31

    - طبقه‌بندي اطلاعات قراردادي35

    - شكل دستوري افعال در مجموعه37

4-3 ساختار ليست‌هاي تطبيق داده شده42

    - بسامد42

    - سن فراگيري44

    - ميزان آشنايي46

شاخصهاي ديگر47

    - قابليت تصور47

    - پيچيدگي بينايي49

5-3 زيرگروه ليست‌ها50

6-3 اطلاعات بدست آمده از شركت‌كنندگان مسن بدون آسيب مغزي51

7-3 نحوه استفاده و اجراي اين مجموعه بعنوان يك وسيلة ارزيابي 52

8-3 فرمهاي معرفي53

9-3 راهنمائي‌هايي براي ارزيابي و آزمودن بيماران زبان پريش54

10-3 ارزيابي رفتارهاي بيمار زبان پريش55

 فصل 4 (اجراي تست)

1-4 ساختار تست اسامي و افعال56

    - شماره آيتم مواد آزمون56

    - هدف57

    - پاسخ اوليه57

    - مدت زمان ارائه پاسخ57

    - يادآوري57

2-4 شرايط تحصيلي و سني شركت‌كنندگان59

3-4 جداول ارزيابي60

ناميدن اسامي61

ناميدن افعال68

 فصل 5 (بحث و نتيجه‌گيري)

1-5 تهيه جدول آماري72

2-5 نتيجه‌گيري72

3-5 جداول نتايج

·        تست ناميدن اسامي74

·        تست ناميدن افعال78

 واژه‌نامه80

منابع80


محتوای فایل دانلودی

فایل ورد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 70 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر