بررسي ساختار وشبوه مديريت دبيرستان فرقان كرج

9,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسي ساختار وشبوه مديريت دبيرستان فرقان كرج
 • کد فایل: 20025
 • قیمت: 9,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,310 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 488 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 90 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

فهرست مطالب:

فصل اول:
ـ مقدمه
ـ موقعيت جغرافيايي مدرسه
ـ هدف ازتاسيس
ـ تاريخچه تاسيس

فصل دوم:
ـ مباحث نظري

فصل سوم:
ـ امكانات فيزيكي ( الكتريسيته، نور، حرارتي )
ـ درصد فضاهايي كه به قسمتهاي مختلف اختصاص يافته
است (كل مساحت زمين، مساحت كتابخانه ، مساحت
آزمايشگاه ، مساحت نمازخانه)

فصل چهارم:
ـ امكانات پرسنلي
ـ كادر آموزشي
ـ چارت سازماني
ـ جدول آماري معلمين
ـ شرح وظايف مدير ومعاون
ـ شرح وظايف معلم امورپرورشي ومعاون

فصل پنچم:
ـ بودجه ( هزينه هاي جاري، سرمايه ايي، سرانه)
ـ جدول آمار بودجه

فصل ششم:
ـ اهداف دوره دبيرستان
ـ شيوه مديريت
ـ جدول آمار برنامه هفتگي
ـ رسيدگي به حضور وغياب( معلمان ودبيران آموزشي)
ـ علل به وجود آمدن ساعات جبراني وتشكيل كلاسهاي فوق
برنامه
ـ ميزان استفاده از وسايل كمك آموزشي
ـ چگونگي تدريس معلمان
ـ چگونگي تشكيل شوراي دانش آموزان مدرسه وانتخاب
مبصر
ـ ارزيابي وسنجش نمرات دانش آموزان
ـ بررسي ميانگين يكسال آموزشگاه
فصل هفتم:
ـ نحوه برگزاري انجمن اولياء مربيان
ـ نمونه ايي ازبخشنامه ها وآئين نامه ها( درمورد انجمن اولياء مربيان واينكه آياانجمن اولياء مربيان توجه لازم را مي نمايند)
ـ شوراي اسلامي (دانش آموزان وانجمن اسلامي)
ـ انواع مسابقات تربيتي وبرگزاري جشنها
ـ طرحها وفعاليتهاي گروهي
ـ برگزاري ارتباط مدرسه با نهادها
ـ بسيج دانش آموزان ونمونه اي ازفرم بسيج

فصل هشتم:
ـ مقايسه آموزشگاه با معيارهاي ازقبل تعيين شده
ـ نحوه ارزشيابي
ـ تجزيه هر تحليل عملكرد
ـ نتيجه گيري وارائه پيشنهادات


فصل اول
دوره پيدايش نظريه هاي مكتب كلاسيك
در ا.واخرسال 1800 ميلادي مجموعه اي ازمفاهيم تازه درباره سازمان وهم اكنون به عنوان نظريه كلاسيك شناخته شده است به گونه اي وسيع گسترش يافت تا ثير نظريه كلاسيك سا زمان هم اكنون نيز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسياري از سازمانهاي پيچيده مشا هده مي شود درواقع مفا هيم كلا سيك سازمان در مقياس وسيعي ازسازمانهاي بزرگ وپيچده مصداق پيدا ميكند تا ثير بسزايي درتكا مل تمدن نوين داشته است نظريه كلاسيك سازمان را سا ختاري ازروابط قدرت نقش ماه فعا ليتها وارتباط تلاش بين افراد وجود دارد تعريف ميكند بطور كلي طبق اين نظريه سازمان يك ساختار مكانيستي بيروح وغيرقابل انعطاف است نظريه كلاسيك درسه مسيرتحول يافت بورد كراسي اداري ومديريت علمي اساس اين سه جريان با فرضيات مشابهي پايه ريزي شده وتاثير علمي اساس انها يكسان است همچنين هر سه جريان در مقطع زماني رشد وتوسعه يافتند (1950 –1900ميلادي ) در اينجا اين سه نظريه را به افتخارشرح مي دهيم ( گوئل كهن 1371)
نظريه بورد كراسي
براي جاوگيري ازهرج ومرج حفظ ساختار نظم وثبا ت درسازمانهاي گوناگون سياسي نظامي تجاري يا فرهنگي بورد كراسي پديد امده وبراي نخستين بار توسط ماكس وبر طرح سند ازبورد كراس تعاريف مختلفي بعمل امده است بعضي ان را معادل ديوا نسالاري مي دانند بعضي ان را حكومت مقامات اداري ناميده اند بطوركلي بورد كراسي عامل نظم ترتيب سازماندهي وبرنامه ريزي است بشرط انكه به عامل انساني دران توجه بيشتري ميشود بي ترديد عناصربورد كراسي جزيي حياتي ازسازمانهاي فرهنگي دولتي تجاري وديگرسا زمانهاي نوين وپيچيده امروزي را تشكيل مي دهنداين عناصرتوضيح دهنده يك بورد كراسي كا مل يا ايده ال هستند مهمترين اين عناصربصورت زيرخلاصه ميشوند 1- ايجاد سلسه مراتب اداري 2-استخدام كاركنان متخصص بنابر اصول شايستگي كاركنان 4- تدوين قوانين ومقررات وايين نا مه هاي اجرايي 5- اختيارقدرت قانوني ورعايت اصول روابط رسمي در جريانات اداري جنبه هاي منفي بوردگراسي عبارتند از 1- خشكي وانعطاف ناپذيري 2- -شخصيت 3 – جا بجا يي اطراف
فصل دوم:
نياز به مديريت ورهبري در همه زمينها ي فعاليت اجتما عي محسوس وحياتي است اين نياز بويژه در نظامهاي اموزش وپرورش اهميت بسيارداردزيراآموزش وپرورش نقش اساسي از لحاظ گردش امور جامعه وتداوم وبقاي ان برعهده دارد ورهبري ومديريت اثر بخش لازم تهيه واجراي برنامه هاي آموزشي وپرورشي نتيجه بخش وكيفي است.درنيم قرن اخير شيوه هاي مديريت ورهبري درنظام هاي آموزشي دستخوش تغييرات قابل ملاحظه اي شده است .طرح نظرات وانديشه هاي جديدومتفاوت از سوي صاحب نظران رشته هاي مديريت واموزش وپرورش از يك سو ونيازبهبودكيفي عمل كردها ونتايج اموزش وپرورش از سوي ديگر ضرورت وامنيت تحول ودگرگوني تكنولوژي ومديريت اموزشي را به مرور برگردانندگان نظا مهاي اموزشي اشكار كرده است امروزه تقريبا در همه نظا مها ي اموزش وپرورش نگرش مثبتي نسبت به امر اموزش وبازاموزي معلمان و مديران اموزشي و ترويج و به كار گيري روشها ي موثر اموزشي ومديريت ملا حظه مي شود د ر كشورما توجه به مسئله مديريت اموزشي تقريبا از سي سال پيش ابتدا از طريق ارائه دروس وسپس ايجاد رشته هاي تحصيلي دا نشگاهي دراين زمينه اغا ز گرديد اخيرا درپي گسترش روز افزون نظا م ا موزشي ضرورت بهسازي كيفيت نتايج آموزشي مسئله مديريت ورهبري دراموزش و پرورش را بيش ا ز پيش اهميت بخشيده است مع هذا با يد اعتراف كرد مديريت اموزشي هنوز جايگاه شا يسته خود را در نظا م اموزشي احراز ننموده است در ارتبا ط با مسا ئل مد يريت اموزشي جز مختصري مطا لعات اما ري با توصيفي تحقيق در خور اعتنايي دردست نيست مطا لعه تطبيقي تا ريخ مديريت اموزشي درنظا مها ي اموزش وپر ورش كشورها به وضوح نشان مي دهد در اموزش و پرورش نيز مثل سا ير زمينه ها ي فعا ليت اجتما عي تحول انديشه هاي مديريت اموزشي در سه مر حله ا تفاق افتا ده است مي توا ن انها را مراحل – انساني و اداراكي ناميد
مديريت آموزشي در هركشوري در فرا گرد شكل گيري و تحول خود در مرحله اول به جز ئيات امور مسا ئل و مشكلا ت روز مره رو شها ي انجام كار نهيد و اجراي ضوابط واستا ندارهاي فني واداري پردا خته مها رتها ي فني را مشكل گشا ي مديريت ميداند كا في نبودن اين شيوه مد يريت در مرحله دوم موجب عطف توجه به مسا ئل كا رگرديده تا كيد به انگيزه هاي فردي وروابط انساني و از اين رو ترويج مها رتها ي انساني كا ر حلال مشكلا ت مديريت تلقي مي كند ودر مرحله سوم مديريت اموزشي به كل نظا م وا جزا وروابط پيچيده دروني وبروني ان توجه كرده به مطالعه و درباره پيچيدگيها ي سا زمانها ي اموزش مي پردا زد وبا توضيح وتبين وا قعيات سا زما نها ي امو زش امر مديريت ورهبري درسطح مختلف نظام اموزشي امرمديريت ورهبري درسطوح مختلف نظا م اموزشي را به مدلها ونظريه هاي علمي استوار ميسازد
تعا ريف مديريت
ظهورسازمانهاي ا جتماعي وگسترش روز افزون انها يكي ازخصيصه هاي بارزتمدن بشري است ما درعصري زندگي ميكنيم شايد بهتربا شد ان را عصر سا زمان ناميد زيرا معمولا درسازمان ( بيمارستان ) متولد مي شويم سند موجوديت ( شنا سنا مه ) خود را از سا زمان (اداره امار ثبت احوال ) ميگر يم وبراي اموزش به سازمان ( كوركستان دبيرستان دبيرستان دانشكاه وغيره مي رويم سپس اغلب عضو سازمان ( ادارات دولتي بنگاههاي خصوصي شركتهاي زراعي وغيره ) مي شويم وحتي بعدازفوت نيز ابطا ل سند مو جوديت وصدور جواز – با سا زما ن ( اداره امار وثبت احوال وشهرداري ) خواهد بود به اين ترتيب وبا توجه به عوامل گوناگون مكاني وزماني وويژگيها و نيا زها ي خاص هر جامعه هر روز بر تكا مل وتوسعه اين سازمان ها افزوده ميشود بديهي است هرسا زمان اجتما عي براي نيل به اهدافي طراحي شده وبا تو جه به سا ختا رش نيا زمند نوعي مديريت است گفتيني است ظهور پد يده اداره كردن مربوط به روزگار اخيرنيست بلكه از ديرباز شد متوجه شده است براي رسيدن به هدف لازم است به بسيج امكا نات ورهبري اين امكانات بسوي ان حرف شخص اقدام كند البته با يد توجه داشت شيوه رهبري و مديريت در هر تمدني بستگي به سا خت فرهنگي ان تمدن دارد مد يريت را به گونه هاي متفا وت تعريف كرده اند صا حب نظري مد يريت – اجزاي امر بوسيله ديگران توصيف كرده و برنقش ديگران وقبول هدف از سوي انان تاكيدورزيده ا ست گروهي ديگرمديريت را علم دهد هما هنگي كوشسها – اعضاي سا زمان واستفا ده از منا بع براي نيل به هدف رفتن توصيف كرده اند برخي مديريت را درقا لب اجزاي وظا يفي مديريت را تصميم گيري دانست واين وظيفه را بهترين وا صيلترين نقش مدير قلمداد نموده است عالم ديگري برنقش هاي مدير ا ز ديد گاه تا زه تري نگريسته وبراي مدير وظايف ونقشها ي چون رهبري سا زمان منبع اطلاعاتي عامل تصميم گيري وروابط با سا ير سازما نها برشمرد ه است.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 9,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,310 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر