کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران ...

95,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران ...
 • کد فایل: 12431
 • قیمت: 95,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 154 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 3175 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doxc
 • تعداد صفحات: 106 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

چكيده:
مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.
طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانها در بهبود تصميم گيري كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد . هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارونتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك ، ساعات استفاده به عنوان متغيرمستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.
روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدي بررد فرضيهاي چهارگانه مذكور وجودنداشت


فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
2-1 تبیین موضوع تحقیق4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
4-1 اهداف تحقیق 7
1-4-1اهداف اصلی تحقیق7
2-4-1اهداف فرعی تحقیق8
5-1 سوالات تحقیق 8
1-5-1سوالات اصلی 8
2-5-1سوالات فرعی 8
6-1 تبیین فرضیه های تحقیق 8
7-1 متغیر های تحقیق 8
8-1 تعریف عملیاتی متغیرها9
خلاصه فصل 12
فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه 14
1-2 تصمیم گیری در سازمانها14
2-2 مدیریت در قرن 21..16
3-2 نقش استراتژیک اطلاعات19
4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی20
5-2 چرخه حیات سيستم. 22
6-2 اطلاعات 22
7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی 24
8-2 سیستم های اطلاعاتي24
9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی25
10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی26
11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 25
12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 27
13-2 طرح ریزی سازمان28
14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها 29
15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور33
16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی...36
17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت 37
18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ...37
19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی37
20-2 سیستم های میان سازمانی ...38
21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم 38
22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری38
23-2 سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی39
24-2 سیستم پردازش معاملات ...40
25-2 هوش مصنوعی 40
26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی 43
27-2 سیستم کارکنان دانشی44
28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد 45
29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتي45
30-2 سیستم گزارشات مدیریت 46
31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت 47
32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان 47
33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی 48
34-2اتوماسیون اداری49
35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری49
36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری 50
37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری51
38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون 52
39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین 52
40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری 54
41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری 55
42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری 56

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار 59
44-2 خود کار سازی 60
45-2 ضرورت تفکر برای آینده 61
46-2 بهبود کار و اتوماسیون ..61
47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران 63
48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی.......64
49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی 64
50-2 مزایای دولت الکترونیکی 65
51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده 65
خلاصه فصل 71
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
1-3 مقدمه 73
2-3 روش تحقیق 73
3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق 74
4-3 نمونه و نمونه گیری75
5-3 برآورد حجم نمونه 75
6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 75
1-6-3 مصاحبه 75
2-6-3 پرسشنامه 75
7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ...77
8-3 خلاصه فصل 79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
1-4 مقدمه 81
2-4 داده 81
3-4 اطلاعات 81
4-4 سیستم های پردازش 83
5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ...83
6-4 جامعه آماری تحقیق ......84
تجزیه و تحلیل اطلاعات .94-84
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه 96
2-5 نتایج تحقیق 97
3-5 پیشنهادات 97
محدودیت ها 98
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی 99
منابع انگلیسی102
پرسشنامه 103

محتوای فایل دانلودی

حاوی فایل ورد قابل ویرایش

راهنمای استفاده

قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 95,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 154 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر